Beschermingsbewind Amsterdam

Beschermingsbewind

Wanneer beschermingsbewind?

Bent u  niet in staat om uw eigen financiën te regelen of u hebt het gevoel dat u vastloopt met uw eigen administratie, of kent u iemand bij wie dit het geval is? Dan is er hulp nodig en wellicht iemand die het voortouw neemt daarin.  Beschermingsbewindvoering kan daarbij een oplossing zijn. Een beschermingsbewindvoerder beheert de inkomsten, doet de betalingen en vertegenwoordigt de belangen op de lange termijn.

Bovenstaande filmpje is ontwikkeld door de hogeschool van Amsterdam – Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innvovatie

 

Hoe te beginnen?

U dient het beschermingsbewind aan te vragen bij de kantonrechter. Daar zullen wij u bij helpen.

Het formulier verzoek tot onder bewindstelling moet worden ingevuld. Hier moet een goede beschrijving worden gedaan bij vraag 2 wat uw situatie op het moment is, waarom u bewindvoering aanvraagt en hoe u denkt (samen met de bewindvoerder) wat u aan uw situatie kunt doen om deze te verbeteren. Dit mag geheel in uw eigen woorden.  Als U een ondersteunend verhaal kunt krijgen van een organisatie waar u begeleiding van krijgt, is dat nog beter. Bij een schuldendossier moet ook eerst een schuldenoverzicht worden gemaakt.

Ook moeten directe meerderjarige naasten (partner bijvoorbeeld) of familie tekenen dat zij op de hoogte zijn en dat zij akkoord gaan met de onder bewindstelling door middel van een akkoordverklaring .

De bewindvoerder tekent de bereidheidsverklaring nadat hij uw verhaal heeft gehoord als hij denkt dat hij u kan helpen en bereid is uw bewindvoerder te zijn.

De kantonrechter zal op basis van uw situatie bepalen of het beschermingsbewind inderdaad nodig is en van toegevoegde waarde zal zijn. Deze redenen kunnen zijn: ziekte, beperkingen en/of ouderdom. Tegenwoordig is het ook mogelijk onder bewind gesteld te worden bij veel en/of grote (problematische) schulden waarbij u er zelf niet meer uitkomt en een schuldhulptraject nodig is.

Voordelen beschermingsbewind

Het grootste voordeel van het inschakelen van een bewindvoerder is dat hij er voor zorgt dat uw belangen op de lange termijn behartigd worden. Als er sprake is van schulden dan wil dit niet zeggen dat hij u voor alles kan behoeden (beslagleggingen bijvoorbeeld) maar dan zorgt hij wel dat u niet onder een bepaald minimum komt waardoor de vaste lasten betaald kunnen worden en er een minimum van bestaan mogelijk is.

Omdat het zijn beroep is, is hij ook vaak beter op de hoogte van bepaalde regelingen die mogelijk op u van toepassing zijn en waar u uw voordeel mee kan doen. Of hij kan u helpen met het doen van aanvragen voor bepaalde regelingen.

Wat is de “Bescherming”

Het beschermingsbewind is er vooral om u te beschermen, tegen de buitenwereld maar soms ook tegen u zelf.

Daarbij  draagt de bewindvoerder er zorg voor dat de kans op (nieuwe) schulden kleiner wordt, waardoor u minder vatbaar bent voor financiële problemen. U zal hier wel aan moeten meewerken, anders lukt het niet. Dus eerst overleggen als er grote uitgaven gedaan worden bijvoorbeeld.

De bewindvoerder wordt aangesteld door de rechtbank. Dit is ook als bescherming want zij controleren de werkzaamheden voor u. De bewindvoerder moet ieder jaar aan hun rapporteren. Tussentijds kunt u ook meekijken in het administratiesysteem zodat u kunt zien aan wie welke betalingen gedaan worden. Als u geen computer heeft, sturen wij periodiek overzichten op papier van inkomsten en uitgaven die gedaan zijn. Daarmee kunt u ons controleren. Als u het met iets niet eens bent, dan kunt U contact opnemen met de rechtbank. Dit moet uiteraard wel een goede reden zijn.

De dagelijkse praktijk

Ik zal U hierbij toch ook al wel een korte uitleg geven.

In eerste instantie zal de bewindvoerder iedereen aanschrijven die van het bewind op de hoogte moet zijn. Dit is bijvoorbeeld de verhuurder, de tv-provider, de zorgverzekering, etc maar ook de schuldeisers. Als hij een goed en zo correct mogelijk beeld heeft van de beginsituatie rapporteert hij dit aan de rechtbank. Dit is een vereiste.

Ook zorgt hij ervoor dat er twee bankrekeningen op uw naam staan. Heeft u er meer dan moeten die afgesloten worden. Eén van de rekeningen wordt de beheerrekening. Hier komt al het geld op binnen (salaris, uitkering, toeslagen) en hiervan worden de vaste lasten betaald. De naam “beheerrekening” zegt het min of meer al,  deze rekening staat onder beheer van de bewindvoerder. De andere rekening is een leefgeld rekening. Daar krijgt u een bankpas van om geld op te nemen en/of boodschappen mee te doen. Het wekelijkse leefgeld zal met U besproken worden. Dit hangt uiteraard af van de mogelijkheden.

Het is het werk van een bewindvoerder is om er voor te zorgen dat er niet meer geld wordt uitgegeven dan er binnenkomt maar ook dat er een verstandige reserve is voor onverwachte zaken zoals het eigen risico van de ziektekostenverzekering of vervanging van spullen die kapot gaan.  Dit kan natuurlijk wel eens botsen met uw wensen. De beslissing van de bewindvoerder is wel doorslaggevend.

Als er schulden en beslagleggingen zijn dan wordt er een berekening gemaakt van het sociaal minimum dat voor u geldt. Dit betekent wel dat het budget in dergelijke gevallen niet ruim is en dat u er ook alles aan moet doen om bepaalde kosten binnen de perken te houden. Aan de andere kant, wat je bespaart aan de ene kant (bijvoorbeeld telefoon of energie) kan weer uitgegeven worden aan andere dingen.

Soms is er ook onenigheid over de kinderbijslag. Vaak wil de klant dat het hele bedrag dezelfde dag nog wordt overgemaakt naar de leefgeld rekening om te besteden voor de kinderen. Er wordt veelal de afspraak gemaakt dat de helft wordt overgemaakt om de andere helft in reserve te houden. Dit blijft afhankelijk van de situatie op het moment en ook daar heeft de bewindvoerder het laatste woord.

Persoonlijke noot: Ik probeer zoveel mogelijk te overleggen en/of uit te leggen als extra geld niet kan. Ik ga hier echter geen ellenlange discussies aan besteden en als ik mijn beslissing heb genomen, dan kom ik daar niet meer op terug. In de spelregels van beschermingsbewind kunt u ook nog het een en ander lezen. Deze krijgt u tijdens het kennismakingsgesprek uitgereikt maar zijn tevens te vinden op de volgende link.

Taken van de bewindvoerder

Tot de taken van de bewindvoerder behoren

 • Aanvragen van bewind en indien nodig meegaan naar de zitting
 • In kaart brengen van vermogen, inkomsten, uitgaven, bezittingen en schulden
 • Inkomensreparatie, aanvragen van toeslagen en regelen van bankzaken
 • Uitvoeren van betalingen volgens een opgesteld budgetplan
 • Aanvragen van bijzondere bijstand en/of kwijtschelding van belastingen
 • Doen van belastingaangifte box 1
 • Treffen van betalingsregelingen bij een beheersbare schuldenlast
 • Adviseren bij aanvragen van een uitkering
 • Aanbieden van een telefonisch spreekuur
 • Jaarlijks afleggen van rekening en verantwoording aan de kantonrechter

Buiten de normale taken van de bewindvoerder vallen:

 • Doen van belastingaangifte box 2 en box 3
 • Ingewikkelde nalatenschappen *
 • Ontruimingen van woningen en verkoop van onroerend goed *
 • Verhuizingen *
 • Regelen van problematische schulden**

* Wij kunnen deze werkzaamheden wel voor u uitvoeren, maar hier is in bepaalde gevallen toestemming van de kantonrechter voor nodig. Na toestemming kunnen wij deze taken voor u uitvoeren, tegen het geldende uurtarief.

** Wij kunnen de mogelijkheden met u bespreken, bijvoorbeeld een toeleiding naar schuldhulpverlening.

Het is altijd mogelijk om vooraf kosteloos en  vrijblijvend contact op te nemen voor meer informatie. 

Scroll naar boven